Popularizační knížka o humanitních vědách

14.02.2021

Popularizovat svou vědeckou aktivitu mezi laickou veřejností si kladla za cíl Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cyklus dvanácti přednášek pro veřejnost uspořádaných v roce 2019 akademici loni adaptovali do poutavé knižní publikace, která nese název "Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU". Sestává z dvanácti kapitol sepsaných předními osobnostmi fakulty, které v ní představují své vědecké zájmy a badatelská témata, jimiž se zabývají. To vše srozumitelným jazykem a v atraktivní grafické podobě.

"Přednášky i knihu jsme koncipovali tak, aby zaujaly především mladší publikum, ideálně středoškoláky, kteří uvažují o studiu na vysoké škole, ale pochopitelně nejen je. Kniha v jistém smyslu prezentuje humanitní obory, které naše fakulta pěstuje," říká Pavel Král, proděkan pro rozvoj, který celý projekt řídil. Jednotlivé kapitoly pojednávají o historii, archivnictví či archeologii, jazykovědném výzkumu a studiu cizích jazyků nebo o dějinách kultury, umění a literatury. Publikaci ovšem otevírá stať o vědě jako takové, k čemu je užitečná, jak se vyvíjela a jakou úlohu mají v současném světě právě vědy humanitní.

"Šlo nám hlavně o to, aby dílčí části knihy reflektovaly některá z témat, o nichž se u nás na fakultě aktuálně bádá. Kupříkladu docent Chvojka z Archeologického ústavu píše o nedávných vykopávkách na území jižních Čech, docent Pešek z Ústavu romanistiky se zase zabývá moderními počítačovými nástroji pro analýzu textu a profesorka Jaklová, germanistka a bohemistka, přibližuje rozsáhlý projekt spolupráce mezi naší fakultou a univerzitou v Pasově, který zmapoval jazykové a literární dědictví dvoujazyčných vztahů v jihočesko-bavorském regionu," prozrazuje Pavel Král.

Pestrost knihy stvrzuje také její grafické provedení. Její vizuální podobu zhotovil Milan Krištůfek ze studia Pintos, jenž je známý třeba díky progresivnímu zpracování sborníku "Linka 110", vydaného k jubileu 110 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. "V návrhu knihy Jak se dělá věda se nám líbí především způsob, jakým organicky a nápaditě propojil dvanáct rozmanitých textů, přičemž každý z nich má z povahy věci zcela odlišnou obrazovou přílohu. Byla výzva graficky propojit třeba text o mediálním obrazu Emila Zátopka s textem o historických vypodobeních Mistra Jana Husa, aby to bylo smysluplné. Pan Krištůfek to dokázal," hodnotí proděkan další z úskalí projektu, jehož realizace trvala dva roky.

Kniha ovšem nezprostředkovává pouze badatelské poznatky. Jak Pavel Král dodává: "Součástí jednotlivých kapitol jsou také kratší rozhovory s autory, kteří jsou mimo jiné velmi zkušenými pedagogy. Ti v nich popisují například to, co obnáší dané obory studovat, na základě jakých vodítek si obor zvolit, co vše se během studia člověk naučí a k čemu jsou ty znalosti dobré."

Kniha je k dostání na Filozofické fakultě JU, bude možné si ji opatřit též na univerzitních akcích či dnech otevřených dveří.

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fotografie: Martin Dvořák